Regulamin

REGULAMIN
IX ELBLĄSKI BIEG ULICZNY PIEKARCZYKA
DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 10 KM.

ELBLĄG, 04.06.2017r.

I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu – Departament Edukacji i Sportu
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
II. WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
3. Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu

III. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Elbląga.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga i okolic.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Start Biegu Głównego : 04.06.2017r. (niedziela), godz. 11:00.
2. Start i meta : Elbląg, ul. Stoczniowa ( okolice Bramy Targowej na Starym Mieście).
3. Zaplecze socjalne (szatnie) oraz depozyt dla startujących znajdują się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu, ul. Pocztowa 2 .

V. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 03.06.2017r.
16.00 – 19.00 wydawanie pakietów startowych (płyta lodowiska „Helena” MOSiR ul. Karowa 1 , Elbląg

Niedziela, 04.06.2017 r.
1. Mini Bieg Piekarczyka – EDURO KID
8:00 Otwarcie biura zawodów – wydawanie kart startowych 8:40 Zakończenie wydawania kart startowych
8:45 Otwarcie zawodów.
8:50 Start biegu dzieci 14-15 lat (1000 m.)
9:00 Start biegu dzieci 12-13 lat (600 m.)
9:10 Start biegu dzieci 9-10-11 lat (300 m.) 9:20 Start biegu dzieci 7-8 lat (200 m.) 9:30 Start biegu dzieci 5-6 lat (200 m.) 9:40 Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata (100 m.) 9:50 Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (50 m.) 10:00 Start biegu rodzice (razem w parach – chwyt za rękę) (100 m.)
10:15 Losowanie trzech nagród wśród wszystkich dzieci biorących udział w zawodach.
10:45 Zakończenie zawodów

Bieg Główny Piekarczyka na 10km (2 pętle po 5 km.) – bieg kobiet i mężczyzn
08:00 – 10:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
11:00 – Główny Bieg Piekarczyka na 10km (2 pętle po 5 km.) – bieg kobiet i mężczyzn
12:30 – zamknięcie trasy
13:00 – Ceremonia wręczenia nagród w biegu głównym

VI. DYSTANS I TRASA
1. Mini Bieg Piekarczyka – ENDURO KID 50/100/200/300/600/1000 m ul. Stoczniowa, ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej.
2. Główny Bieg Piekarczyka rozegrany zostanie na dystansie 10 km (2 pętle po 5 km) następującymi ulicami: Start – Meta ul. Stoczniowa okolice Bramy Targowej, ulice: Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska , Browarna, rondo, Robotnicza , Pocztowa, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Drzewna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Rzeźnicka- Most Wysoki, Wybrzeże Gdańskie, Studzienna – Most Niski, Wodna, Rybacka, Stary Rynek – pod Bramą Targową do mety na ul. Stoczniowej.
3. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Trasa płaska. Asfalt 85% i kostka brukowa 15%.
4. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.
VII.BIURO ZAWODÓW
Miejsce: Biuro zawodów będzie czynne na boisku sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu, ul. Pocztowa 2, w dniu 04.06.2017 r. w godzinach 8:00 – 10:30.
VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda pitna.
IX. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą na boisku sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Pocztowa 2.
X. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)
K 16 (16-19 lat)
K 20 (20-29lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50+ (50 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-19 lat)
M 20 (20-29lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60+ (60 lat i więcej)
XII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. W biegu mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia sportowe.
2. Drużyna składa się z minimum pięciu osób i tworzą ją zawodnicy, którzy dokonali wcześniejszej pełnej rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl.
3. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje kierownik jednostki lub upoważniony przedstawiciel.
4. Warunkiem dopuszczenia drużyny do biegu będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i nazwisko zawodnika) i przesłanie jej do dnia 22.05.2017r. na adres e-mail organizatora: imprezy@mosir.elblag.eu. W tytule należy podać: „IX Bieg Piekarczyka – klasyfikacja drużynowa”.
5. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna.
6. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
7. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
8. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż pięciu zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana.
9. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary.

XIII. NAGRODY
1. W Mini Biegu Piekarczyka – ENDURO KID uczestnicy otrzymują okolicznościowy medale. Wśród wszystkich uczestników biegów zostaną rozlosowane trzy nagrody rzeczowe.
2. W Biegu Piekarczyka na 10 km. pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki.
4. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg.
5. Sześciu pierwszych zawodników i sześć pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody pieniężne ( I – 1000 zł, II – 800 zł, III – 700 zł, IV – 500 zł, V- 300 zł, VI – 200 zł).
6. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony obowiązujący podatek.
7. Nagrody pieniężne płatne będą przelewem na podane konto bankowe. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zobowiązani będą do wypełnienia stosownego formularza.
8. Od nagród pieniężnych uzyskanych przez osoby, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie pobrany podatek w wysokości 20%.
9. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
10. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.
11. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Piekarczyka na dystansie 10 km. otrzyma okolicznościowy medal.
12. W Biegu Piekarczyka na 10 km. zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka spośród wszystkich elblążan, którzy ukończą bieg.

XIV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach na 10 km. mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej, nieprzymuszonej woli.
2. W biegu głównym niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
3. W Małym Biegu Piekarczyka – ENDURO KID uczestnicy winni przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, dowód tożsamości i legitymację szkolną dziecka.

XV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Głównego Biegu Piekarczyka na 10km oraz na Mini Bieg Piekarczyka – ENDURO KID będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.biegpiekarczyka.pl . Wchodząc na stronę www.biegpiekarczyka.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.elektronicznezapisy.pl
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.elektronicznezapisy.pl
3. Termin uregulowania opłaty startowej do Głównego Biegu Piekarczyka następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
5. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia rozmiaru koszulki. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 08.05.2017.
6. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
7. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
8. Obowiązuje limit uczestników 800 osób.
9. W przypadku osiągnięcia limitu 800 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
10. Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 22.05.2017, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniu 04.06.2017 r. w godzinach 8:00 – 10:30.
11.Zgłoszenia do Mini Biegu Piekarczyka ENDURO KID w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 22.05.2017, po tym terminie dopisanie się do listy startowej będzie niemożliwe.
XVI. WPISOWE
1. W Biegu Piekarczyka na 10 km  obowiązują opłaty w wysokości:
– 20,00 PLN dla pierwszych 100 mieszkańców Elbląga – pakiet startowy bez koszulki technicznej z uiszczoną opłatą.
– 30,00 PLN płatne do 22.05.2017 – pakiet startowy bez koszulki technicznej
– 50,00 PLN płatne do 22.05.2017 – pakiet startowy + koszulka techniczna
– 80,00 PLN płatne w dniu imprezy w biurze zawodów – bez pakietu startowego
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system DotPay.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 22.05.2017 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.biegpiekarczyka.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSIR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg Piekarczyka.
9. Uczestnictwo w Mini Biegu Piekarczyka – ENDURO KID jest bezpłatne.
XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.biegpiekarczyka.pl oraz rozesłane do uczestników SMS.
XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Piekarczyka będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegu Piekarczyka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Piekarczyka. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Piekarczyka należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem w Biurze Zawodów do godz. 12:30.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Piekarczyka Organizator rozpatrywać będzie w godz. 12.30-13.00
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Piekarczyka będzie ostateczna.
XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 04.06.2017 r. o godz. 10:30.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie:
– w hali lodowiska „Helena” ul. Karowa 1 w dniu 3.06.2017r. w godz. 16:00 – 19:00,
– w Biurze Zawodów w dniu 4.06.2017 r. w godz. 8:00 – 10:30.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, torbę oraz bon na posiłek po zawodach – okolicznościowy T-shirt techniczny (opcjonalnie)
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników.
10. W Biegu Piekarczyka nie będą wymagane licencje PZLA.
11. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne.
12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
13. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora
14. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
                                                                                                                     Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

.